Polityka prywatności

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 2. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Querko Szymon Śliwicki, Dawid Wajer Sp.j., ul. Miodowa 9, 83-407 Łubiana, NIP 591-171-36-64, nr tel. 577 055 007, e-mail: biuro@querko.pl

 3. Inspektor danych osobowych

  Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi dostępne są pod adresem: biuro@querko.pl

 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

  Przetwarzamy Państwa dane: identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu osobistego), adresowe (adres zamieszkania) oraz kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail).

 5. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy (np. odpowiedź na zgłoszenia klientów za pośrednictwem formularza, przygotowanie oferty, wybudowanie domu, realizacja gwarancji), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawianie i przechowywanie faktur), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 6. Obowiązek podania danych osobowych

  W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 5 lit. b powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym, z kolei w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 5 lit. a, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z naszą firmą.

 7. Odbiorcy danych

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe we własnym zakresie, a nadto mogą być one przekazywane podmiotom prowadzącym naszą obsługę księgową, prawną oraz informatyczną, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto Państwa dane mogą zostać udostępnione organom i instytucjom państwowym, organom egzekucyjnym oraz wszelkim podmiotom prawa prywatnego i publicznego, jeżeli obowiązek przekazania Państwa danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa.

 8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Okres przechowywania danych osobowych

  Państwa dane osobowe są przechowywane:

  1. przez czas trwania (realizacji) zawartej z Państwem umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy (w tym roszczeń wynikających z rękojmi za wady i gwarancji);
  2. do czasu przedawnienia/wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego (np. do czasu przedawnienia obowiązku podatkowego wynikającego z przepisów prawa podatkowego);
  3. do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 10. Profilowanie

  Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 11. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo ich sprostowania i uzupełnienia, przeniesienia, ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO;
  2. prawo cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.